ลุยขับเคลื่อนธรรมนูญสงฆ์ 20 พื้นที่นำร่อง

“พระมหาประยูร”แจงแนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ผนึกกำลัง5หน่วยงาน”สธ.-พศ.-สสส.-สปสช.-สช.”จัดทำยุทธศาสตร์แก้ปัญหาสุขภาพยึดทางธรรมนำทางโลก เชื่อมโยงภารกิจร่วมกับโครงสร้างปกครองคณะสงฆ์ จ่อคลอดสิทธิประโยชน์พระแต่ละพื้นที่ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

ซึ่งได้ประกาศใช้ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อปลายปี 60 ว่า ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มีการลงนามในเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ทั้งนี้ ทั้ง 5 หน่วยงาน จะมีภารกิจต้องร่วมกันทำใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.สุขภาพพระสงฆ์เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเต็มความสามารถ 2.ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพพระสงฆ์ โดยให้ยึดทางธรรมนำทางโลก 3.เน้นการเชื่อมโยงความร่วมมือและบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานต่อการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับคณะสงฆ์ ประชาชน ชุมชน และสังคม 4.สร้างกลไกการติดตามประเมินผลเพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างยั่งยืน สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนนั้น สช.ได้สนับสนุนให้ขึ้นรูปธรรมนูญและมีการประกาศใช้ ขณะที่ สสส.ได้สนับสนุนให้มีการนำธรรมนูญไปทดลองหรือขับเคลื่อนพื้นที่นำร่อง 20 พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดรูปธรรม อาทิ จัดทำสิทธิประโยชน์ของพระสงฆ์ การให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์เพื่อให้เข้าใจสิทธิที่พึงมี ซึ่งแต่ละพื้นที่จะแตกต่างออกไปตามบริบทและสภาพปัญหาของตัวเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth